Projekt My jak MstyczówProjekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane na podstawie wyników sprawdzianu po 6- klasie problemy uczniów SP w Mstyczowie w zakresie braku możliwości uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, rozwijających zdolności i zainteresowania w tym w zakresie ICT stanowiących podstawę osiągania zadowalających wyników z sprawdzianu na zakończenie SP oraz nabywania kompetencji kluczowych.

Cel główny : Podniesienie kompetencji kluczowych u 27 uczniów SP w Mstyczowie w tym 13Dz. i 14Ch. w okresie od IX 11 do VI 13 poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Cele szczegółowe: Zwiększenie dostępu do dóbr kultury 20 uczniów SP w Mstyczowie poprzez udział w zajęciach chóru szkolnego co podniesie kompetencje kluczowe a tym samym wyniki w nauce, Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie korzystania i wykorzystywania informacji u 10 uczniów SP w Mstyczowie klasy IV -VI poprzez udział w zajęciach kółka fotograficznego z wykorzystaniem narzędzi ICT, Upowszechnienie form aktywnego wypoczynku u 27 uczniów SP w Mstyczowie poprzez udział w wycieczkach, Umożliwienie udziału 20 uczniom SP w Mstyczowie w atrakcyjnych formach zajęć pozalekcyjnych poprzez organizację zajęć kółka tanecznego i zajęć judo co podniesie kompetencje kluczowe a tym samym wyniki w nauce.

Grupę docelową stanowić będzie 27 uczniów SP w Mstyczowie w wieku od 6 do 12 lat uczniów klas od 0 do VI zamieszkujących Gminę Sędziszów. W tym w klasach 0-III wsparciem objętych będzie 14 osób a w klasach IV -VI 13 osób. Z uwagi na fakt iż w SP w Mstyczowie uczy się niewiele dzieci, wnioskodawca planuje zapewnić równy dostęp do projektu wszystkim uczniom z uwzględnieniem w procesie rekrutacji potrzeb konkretnych grup wiekowych lub płci. Skierowanie działań do powyższej grupy wynika z faktu konieczności wsparcia uczniów tej szkoły z uwagi na toczący się proces likwidacji oraz niskie wyniki ze sprawdzianu po 6- klasie uczniów SP w Mstyczowie. W SP w Mstyczowie brak warunków do indywidualizacji kształcenia poprzez konieczność łączenia klas. Taki stan rzecz powoduje straty edukacyjne zarówno dla dzieci zdolnych jak i nieradzących sobie z materiałem. Nauczyciel ma trudność z takim doborem treści kształcenia i tempa aby dostosować przekaz zarówno do 7 latka jak i 9 latka. W konsekwencji uczniowie osiągają niższe od możliwych efekty edukacyjne czego potwierdzeniem są wyniki sprawdzianu.

Rekrutacja będzie prowadzona poprzez informacje na stronach internetowych Fundacji i SP, poprzez wywieszenie ogłoszeń na terenie szkoły i w miejscach użyteczności publicznej tj. UG, sklepy, oraz poprzez bezpośrednie spotkania z rodzicami uczniów. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie szkoły w m-cu IX 11 i uzupełniająca w m-cu IX 12. Za rekrutację odpowiedzialny będzie Dyrektor SP. Wszystkie dzieci będą miały równy dostęp do zajęć z uwzględnieniem potrzeb płci i grup wiekowych. Z uwagi na małą liczbę uczniów w SP w Mstyczowie rekrutacja będzie miała na celu dobór dzieci do poszczególnych form wsparcia. Kryterium doboru będzie poziom wiedzy i umiejętności, zainteresowania, predyspozycje oceniane przez nauczycieli na kartach uczestników oraz preferencje rodziców i dzieci. Listy tworzone i akceptowane będą przez Komisję rekrutacyjną i wywieszane na tablicy ogłoszeń szkolnych. Informacja o kwalifikacji rozesłana zostanie pocztą do rodziców.

Zadania w ramach projektu:

  1. Kółko fotograficzne: Zadanie realizowane będzie na podstawie autorskiego programu od IX 11 do VI 13 w natężeniu 1 raz w tygodniu x 90 min z wyłączeniem wakacji. W ramach zadania organizowane będą zajęcia warsztatowe z zakresu historii fotografii, technik fot., obsługi sprzętu fot. (aparaty cyfrowe), obróbki zdjęć z wyk. sprzętu ICT i spec. oprogramowania, technik prezentacji w tym multimedialnych. Uczestnicy zajęć będą sami wyszukiwali potrzebne informacje podczas zajęć w pracowni komputerowej. W ramach zadania planuje się prowadzenie warsztatów wyjazdowych plenerowych 4 razy roku po 3 dni (X 11, II i VI 12, III 13). W ramach zadania zostanie uruchomiona strona internetowa szkoły służąca prezentacji zdjęć uczestników zajęć i wyników pracy innych kół. Podsumowaniem będzie wernisaż dla zaproszonych gości (VI 13) oraz organizacja międzyszkolnego konkursu fotograficznego (V 13). Uczniowie odwiedza ponadto 2-krotnie BWA (IX 12 i IV 13). W zadaniu weźmie udział 10 uczniów SP. Zajęcia z zakresu obróbki zdjęć prowadzone będą w pracowni wyposażonej w komputery.
  2. Chór szkolny: Zadanie realizowane będzie na pod. autorskiego programu od IX 11 do VI 13 w natężeniu 1 raz w tyg. x 90 min z wyłączeniem wakacji. W ramach zadania organizowane będą próby chóru, które będą podstawową formą realizacji. Każda próba będzie organizowana i nadzorowana przez Dyrygenta prowadzącego chór. W ramach zadania planuje się również organizację wyjazdu na występ chóru profesjonalnego (V 12) i wyjazdu do opery (XI 11) oraz organizacja konkursu piosenki szkolnej na zakończenie projektu (VI 13). W ramach zadania zakupione zostaną: 1 kpl. sprzętu nagłaśniającego, 1 odtwarzacz CD, nośnik USB oraz 20 strojów. W zadaniu weźmie udział 20 uczniów SP w Mstyczowie.
  3. Wyjazdy edukacyjne: W ramach zadania zorganizowane zostaną 4 jednodniowe wyjazdy edukacyjne. Wyjazdy będą miały charakter edukacyjny i będą wspierały proces przyswajania wiedzy z zakresu mat. - przyrodniczego : Centrum Nauki Kopernik - XI-XII 11, Muzeum PW -VIII-IX 12, Bałtów III-IV 12 oraz Kurozwęki VI -V 13. W ramach każdej wycieczki organizowany będzie transport, wyżywienie, ubezpieczenie, opieka, bilety wstępu oraz w razie potrzeby przewodnik. W zadaniu weźmie udział 27 uczniów SP w Mstyczowie.
  4. Zajęcia ogólnorozwojowe taneczne i judo: Zadanie realizowane będzie na pod. autorskiego programu od IX 11 do VI 13 w natężeniu 1 raz w tygodniu x 90 min z wyłączeniem wakacji. W ramach zadania zorganizowane zostaną sekcje taneczna i judo. Każda grupa 10 osobowa spotykała się Bedzie 1 raz w tyg. Grupy nie zostaną podzielone wiekowo aby wypracować integrację i tożsamość u uczniów SP. Sekcja taneczna realizować będzie program tańców nowoczesnych tj. hip- hop, break dance itp. Na zakończenie projektu odbędzie sie pokaz tańca nowoczesnego i pokaz walki wręcz. W zadaniu weźmie udział 20 uczniów SP w Mstyczowie w tym sekcja tańca 10 osób i sekcja juda 10 osób.

Na realizację projektu Fundacja pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Udział we wszystkich zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

Koło fotograficzne Chór szkolny Sekcja taneczna Sekcja karate
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego