Projekt "Szkoła sukcesu"Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane na podstawie wyników sprawdzianu po 6- klasie problemy uczniów SP w Tarnawie i SP w Krzcięcicach w zakresie braku możliwości uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, rozwijających zdolności i zainteresowania w tym w zakresie ICT stanowiących podstawę osiągania zadowalających wyników z sprawdzianu na zakończenie SP oraz nabywania kompetencji kluczowych.

Cel główny : Wyrównanie szans edukacyjnych wśród 88 uczniów uczących się w SP w Krzcięcicach i SP w Tarnawie w odniesieniu do rówieśników ze szkół miejskich poprzez udział w dodatkowych zajęciach rozwijających uzdolnienia. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014.

Grupę docelową stanowi 88 uczniów uczęszczających do SP w Krzcięcicach i SP w Tarnawie, zamieszkujących na terenie gminy Sędziszów. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dzięki temu uczestnicy projektu mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności w ramach zorganizowanego koła matematyczno-przyrodniczego, koła naukowo-technicznego, zajęć ICT, warsztatów filmowo-teatralnych, malarskich, zajęć językowych, zajęć tanecznych oraz karate. Oprócz bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych w projekcie zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy.

Zadania w ramach projektu:

  1. Klub Młodego Odkrywcy
  2. ICT w praktyce
  3. Pozalekcyjne zajęcia artystyczne i sportowe
  4. Zajęcia językowe w klasie 0-I
  5. Zajęcia rozwijające umiejętnośc uczenia się i integracyjne

Na realizację projektu Fundacja pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Udział we wszystkich zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

Klub Młogego Odkrywcy ICT w praktyce Zajęcia artystyczne i sportowe Zajęcia integracyjne
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego